Image1\
 
 

„MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

Ogólnopolski Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych

oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie

 

Cele konkursu:

  • wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK
  • utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni
  • zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi
  • poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się
  • promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych;
  • integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.

 

Organizatorzy

  • na szczeblu lokalnym – Zarządy Oddziałów Rejonowych PCK, Rejonowe Rady HDK PCK, Zarządy Oddziałów Okręgowych PCK, Okręgowe Rady HDK PCK oraz Publiczna Służba Krwi.
  • na szczeblu centralnym – Krajowa Rada HDK PCK, Zarząd Główny PCK.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim, na formularzu zgłoszenia.

Każda szkoła/uczelnia przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę - koordynatora, której zadaniem będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.

 
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin