Image1\
 
 

REGULAMIN PORZĄDKOWY DZIENNEGO DOMU „Senior +”
ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE UL. LIMANOWSKIEGO 24

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin Porządkowy określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zwanego w dalszej części DDS+.
 2. DDS+ prowadzony jest przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  w Stargardzie na podstawie umowy o partnerstwo przy realizacji zadania: Utworzenie
  i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, zawartej
  w dniu 10 sierpnia 2016 r. z Gminą-Miastem Stargard.
 3. DDS+ uruchomiony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
  na lata 2015-2020.
 4. DDS+ finansowany jest ze środków publicznych: Gminy-Miasta Stargard
  i Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
  w Szczecinie oraz dofinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

 

§ 2.

 1. Terenem działania DDS+ jest Gmina-Miasto Stargard.
 2. Siedziba DDS+  mieści się przy ul. Limanowskiego 24 w Stargardzie.
 3. DDS+  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 4. DDS+ dysponuje 20 miejscami dla uczestników (osób nieaktywnych zawodowo
  w wieku 60+) rekrutowanych przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  w Stargardzie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie.
 5. Osobą bezpośrednio organizującą pracę DDS+ jest Kierownik Placówki, który ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności DDS+.
 6. W przypadku organizowania imprez okolicznościowych, kulturalno-oświatowych
  i innych Placówka może prowadzić swoją działalność w innych dniach i godzinach, niż wskazano w ust. 3.
 7. W wakacje i przerwy świąteczne DDS+ może być czynny w skróconym czasie dostosowanym do potrzeb uczestników. W wyjątkowych sytuacjach DDS+ może zostać zamknięty, gdy Dyrektor ZOO PCK wniesie odpowiednim zarządzeniem dzień wolny
  od pracy.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu uczestników lub uniemożliwiającej właściwe i bezpieczne prowadzenie zajęć Kierownik DDS+ może,
  za zgodą dyrektora ZOO PCK w Szczecinie, zarządzić czasową przerwę w prowadzeniu zajęć.
 9. Z usług DDS+  mogą korzystać osoby które:
  1. nie są uzależnione od alkoholu lub narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
  2. nie są chore zakaźnie;
  3. nie stanowią swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia własnego bądź innych uczestników i pracownikówDDS+;
  4. są zdolne do samodzielnej samoobsługi i nawiązywania kontaktów z grupą;
  5. nie wymagające stałej usługi opiekuńczo - pielęgnacyjnej i medycznej.

 

Rozdział II

Zakres działania, cele i zadania

 

§ 3.

Do podstawowych zadań DDS+  należy:

 1. wsparcie uczestników poprzez umożliwienie im korzystania z kompleksowej oferty
  na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi
  w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej;
 2. udostępnianie uczestnikom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe
  i na rzecz środowiska lokalnego;
 3. realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie uczestnikom pomocy
  w czynnościach dnia codziennego , zapewnienie minimum jednego posiłku - gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb Seniorów.

 

§ 4.

 1. W DDS+  prowadzone są zajęcia w zakresie:
  1. terapii zajęciowej poprzez prowadzenie:
   1. zajęć manualnych - wykonywanie prac ręcznych z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów, ćwiczenia koncentracji i pamięci - rozwiązywanie zagadek
    i gier logicznych, a także muzykoterapii - wspólne śpiewanie piosenek, gra na instrumentach;
   2. zajęć kulinarnych - wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków, pogadanki
    o zdrowym odżywianiu i roli składników odżywczych w przygotowywaniu potraw;
   3. zajęć komputerowych - kawiarenka internetowa, zapoznanie z podstawowymi zasadami posługiwania się komputerem;
   4. zajęcia SPA - zabiegi usprawniające i upiększające;
  2. aktywności ruchowej indywidualnej i grupowej poprzez prowadzenie gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zajęć rehabilitacyjnych na sprzęcie sportowo- rekreacyjnym;
  3. aktywizacji społecznej i integracji poprzez organizację spotkań i uroczystości z dziećmi i młodzieżą ze stargardzkich szkół i przedszkoli, przedstawicielami organizacji zrzeszających seniorów, a także wolontariuszy (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia wspólne do kina, pikniki itp.);
  4. edukacji zdrowotnej poprzez organizowanie pogadanek na tematy prozdrowotne;
 2. Placówka zapewnia także podstawową opiekę pielęgniarską poprzez prowadzenie
  w punkcie pielęgniarskim pomiarów ciśnienia, cukru, a także podawanie leków ściśle
  wg wskazań lekarza.

 

§ 5.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

§ 6.

 1. W  DDS+  gromadzona jest dokumentacja dotycząca uczestników:
  1. oświadczenie o zapoznaniu się uczestnika z Regulaminem Porządkowym DDS+ (załącznik nr 1);
  2. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2);
  3. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na udostępnieniu wizerunku (załącznik
   nr 3);
  4. karta uczestnika służąca monitorowaniu jego stanu psycho - fizycznego (załącznik nr 4);
  5. ankieta poznawcza wypełniona przez uczestnika, dotycząca jego danych personalnych, ogólnego stanu zdrowia, zainteresowań itp. (załącznik nr 5);
  6. dziennik zajęć w DDS+  (załącznik nr 6);
  7. lista obecności uczestników, która stanowi podstawę do potwierdzania frekwencji na zajęciach oraz realizowanego programu (załącznik nr 7).
 2. Wszystkie dane i informacje o uczestniku będą służyły tylko i wyłącznie do celów związanych z pobytem w Placówce oraz realizacji Programu Wieloletniego „Senior+”.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Kierownika DDS+,  tak aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione.

 

§ 7.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek poinformować Kierownika Placówki o zamiarze opuszczenia zajęć lub budynku DDS+.
 2. Podczas samowolnego przebywania uczestnika poza DDS+ Placówka nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i ewentualne szkody wyrządzone innym osobom.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki uczestników

 

§ 8.

Uczestnicy DDS+  mają prawo do:

 1. równego traktowania i szacunku;
 2. korzystania z pełnej oferty usług świadczonych przez DDS+;
 3. uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez DDS+;
 4. zapewnienia bezpiecznego miejsca do przebywania.

 

§ 9.

Obowiązkiem uczestnikaDDS+  jest:

 1. przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 2. informowanie Kierownika Placówki o istotnych zmianach dotyczących stanu zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej;
 3. dbałość o estetykę i kulturę w DDS+;
 4. aktywny udział w organizowanych zajęciach;
 5. przestrzeganie czystości i higieny osobistej;
 6. naprawienie szkody lub pokrycie jej kosztów, w przypadku udowodnienia aktu zniszczenia, wandalizmu czy kradzieży;
 7. przestrzeganie norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz postanowień określonych w niniejszym Regulaminie;
 8. dbanie o mienie DDS+.

 

§ 10.

Uczestnikom zabrania się:

 1. wnoszenia, przechowywania i przyjmowania leków, które nie zostały zalecone przez lekarza i uprzednio zgłoszone pracownikom DDS+;
 2. używania urządzeń elektrycznych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu personelu i innych uczestników DDS+;
 3. przejawiania agresji słownej i fizycznej w stosunku do innych uczestników oraz personelu DDS+;
 4. handlu i kradzieży;
 5. spożywania na terenie DDS+  alkoholu, środków odurzających, palenia papierosów.

 

§ 11.

 1. Osoba korzystająca z usług DDS+, która narusza niniejszy Regulamin może zostać zawieszona w uczestnictwie lub być skreślona z listy uczestników.
 2. Postępowanie w sprawie zawieszenia w uczestnictwie lub skreślenia z listy uczestników prowadzi Kierownik Placówki
 3. Osoba, która nie uczestniczy w zajęciach DDS+  dłużej niż 5 dni, a nie usprawiedliwiła swojej nieobecności drogą telefoniczną lub osobiście pracownikom DDS+ zostaje skreślona z listy uczestników.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki pracowników

 

§ 12.

Kadra DDS+  ma prawo do:

 1. poszanowania i godnego traktowania;
 2. udziału w szkoleniach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe;
 3. korzystania z metod i narzędzi mających wpływ na jakość pracy z uczestnikami DDS+;
 4. pozyskiwania wiedzy nt. stanu zdrowia fizycznego oraz sytuacji życiowej uczestników w celu zapewnienia im właściwej opieki i komfortu pobytu w DDS+.

 

§ 13.

Obowiązkiem pracowników DDS+ jest:

 1. przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 2. przestrzeganie czystości i higieny osobistej;
 3. obowiązkiem Kierownika DDS+ jest utrzymanie Placówki w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, w tym przestrzegania przepisów ppoż.
  i sanitarnych;
 4. naprawienie szkody lub pokrycie jej kosztów w przypadku osobistego wyrządzenia szkody;
 5. współdziałanie z uczestnikami i ich rodzinami/opiekunami;
 6. przestrzeganie norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego;
 7. gospodarowanie majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkód;
 8. zapewnienie właściwej organizacji i realizacji zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i działalnością Placówki;
 10. czuwanie nad ogólną estetyką pomieszczeń i tematyką dekoracji;
 11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, np. zakresów obowiązków;
 12. niezwłoczne informowanie pracowników MOPS o nieobecności uczestników trwającej nieprzerwanie 10 dni roboczych.

 

§ 14.

Pracownikom DDS+  zabrania się:

 1. przejawiania agresji słownej i fizycznej w stosunku do uczestników oraz współpracowników DDS+;
 2. tolerowania łamania zapisów Regulaminu Porządkowego przez uczestników
  i współpracowników DDS+.

 

§ 15.

Wszelkie skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać do:

 1. Kierownika  DDS+;
 2. Koordynatora DDS+  z ramienia ZOO PCK w Szczecinie;
 3. Dyrektora ZOO PCK w Szczecinie;
 4. Dyrektora MOPS Stargard.

 

§ 16.

Bezpośredni nadzór nad Placówką, uprawniający do prowadzenia kontroli wewnętrznych prowadzony jest przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

 

Rozdział V

Postanowienia Końcowe

 

§ 17.

 1.  Na terenie DDS+  surowo zabronione jest:
  1. spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
  2. wnoszenie wyrobów alkoholowych;
  3. palenie papierosów;
  4. wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu, w szczególności
   do biura, gabinetu pielęgniarki oraz pomieszczeń socjalnych bez zgody personelu.
 2. Regulamin ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji i uzupełnieniu.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin