Image1\
 
 

Członkowie Klubów „Wiewiórka” to nasi najmłodsi działacze. Kluby „ Wiewiórka” mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach  I – III szkół podstawowych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu „Wiewiórka” może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.

Ich celem jest formowanie u dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości   o zdrowie. W swojej działalności Klub „Wiewiórka” kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności   w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

 

 

W swojej działalności Klub „Wiewiórka” PCK realizuje zadania:

  • kształtuje wrażliwość na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
  • kreuje nawyki zdrowego stylu życia – popularyzuje zasady przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się,

 

  • upowszechnia zasady bezpieczeństwa
  • wdraża profilaktykę oraz podstawy pierwszej pomocy,

  • rozwija postawy pro ekologiczne wśród dzieci,
  • przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.
 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin