Image1\
 
 

Zakończenie i podsumowanie  realizacji  Podprogramu 2019 w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) PODPROGRAM 2019  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem  Programu było  udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których była  skierowana pomoc żywnościowa to:

 - bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie).

Podprogram 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowany był od grudnia 2019 do września 2020roku.

Artykuły spożywcze wydawane były przy ścisłej współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu i Koszalinie, które dokonywały kwalifikacji beneficjentów, jak również przekazywały informacje o terminie dystrybucji. Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogły zapewnić sobie odpowiedniego standardu  życia.

Program PO PŻ Podprogram 2019 prowadziły dwa Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża  w Kołobrzegu i Koszalinie.

Dystrybucja artykułów żywnościowych odbywała się poprzez wydawanie żywności z magazynu  Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu

 

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 33

78-100 Kołobrzeg

Telefon: 94/ 352 14 19

 

oraz  z magazynuOddziału Rejonowego PCK w Koszalinie

 

Adres: Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Grunwaldzka 20

75 – 241 Koszalin

Telefon:  94/ 342 50 33

 

W ramach PO PŻ Podprogram 2019 beneficjenci otrzymali następujące artykuły spożywcze z poszczególnych grup towarowych:

1) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowny),

2) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

3) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

4) artykuły mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

5) cukier biały,

6) tłuszcze - olej rzepakowy,

7) dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Zestaw żywnościowy  Podprogramu 2019 obejmował  artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 48,58 kg.

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należało zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznejw celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu minimalizacji ryzyka zakażania, zalecone zostało kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Prowadząc dystrybucję żywności stosowano  środki ostrożności zgodnie z bieżącymi zaleceniami służb sanitarnych tj. w maseczkach zasłaniających usta i nos, w pomieszczeniu przebywa tylko osoba odbierająca żywność, osoby oczekujące zachowują bezpieczną odległość od siebie (ok. 2m).

Osoby potrzebujące mogły także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia połączone były z programem edukacyjnym mającym na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania           i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu realizował PO PŻ Podprogram 2019 od grudnia 2019 do sierpnia 2020 roku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg przy współpracy z Miejskim  i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu obsłużył 1220 osób. Artykuły spożywcze wydawane były przy ścisłej współpracy z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, które dokonywały kwalifikacji beneficjentów, jak również przekazywały informacje o terminie dystrybucji. W czasie zagrożenia epidemiologicznego w dostarczanie żywności włączyła się Ochotnicza straż pożarna. Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogły zapewnić sobie odpowiedniego standardu życia. Pomoc skierowana była do 3,69 % osób bezdomnych, 17,46  % osób niepełnosprawnych, pozostałe osoby  stanowiły 78,85%, natomiast  migranci 0%. W 65,65 % osoby w wieku produkcyjnym pomiędzy 16 a 64 rokiem życia. Dzieci objęte pomocą stanowią 25,57 % osób objętych wsparciem.

Realizacja 9 działań towarzyszących pozwoliła na wyposażenie 115 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120 w wiedzę i umiejętności z zakresu właściwego wykorzystania otrzymywanych artykułów spożywczych. Podczas wykładów uczestnicy zapoznani zostali z: rolą składników pożywienia i ich źródłami,  potrzebami żywieniowymi różnych grup, błędami żywieniowymi, chorobami związanymi ze złym odżywianiem – otyłość, próchnica, choroby serca, cukrzyca, ze współczesną piramidą żywieni, planowaniem posiłków i racjonalnym wykorzystaniem żywności oraz dokonywali kalkulacji posiłków z uwzględnieniem produktów otrzymanych w ramach wsparcia żywnościowego. Poznali aplikację do rozpoznawania zdrowych produktów. Przedstawiony został im trend slow food, który jest kontrpropozycją dla niszczącej człowieka kultury fast food.  Opracowano przykładowy jadłospis w oparciu o zaproponowane przepisy. Podczas warsztatów żywieniowych zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie produktów otrzymywanych     w ramach programu FEAD. Wskazano sposoby organizowania budżetu domowego tak, by maksymalnie wykorzystać artykuły spożywcze, by nie dochodziło do marnowania żywności.

Po ukończeniu wykładu i krótkich warsztatów uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżniać składniki pokarmowe,
 • wskazać źródła poszczególnych składników pokarmowych,
 • określać rolę składników pokarmowych,
 • analizować informacje zawarte na etykietach produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem substancji konserwujących, słodzących,
 • wskazać potrzeby żywieniowe poszczególnych grup ludności, szczególnie dzieci i osób starszych,
 • wskazać choroby spowodowane złym odżywianiem i możliwości im zapobiegania,
 • określać wartość odżywczą podstawowych surowców i półproduktów,
 • obliczać ilość surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzenia określonej ilości potraw,
 • planować zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia człowieka,
 • gospodarować oszczędnie surowcami.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów w zakresie żywienia i gastronomii, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji projektów.

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie mieszczący się przy ul. Unii Lubelskiej 33 w Kołobrzegu otrzymał 47,0508 ton żywności  na kwotę210820,94  PLN  wydając 6031 paczek żywnościowych dla beneficjentów, udzielając pomocy1220osobom znajdującym się  w potrzebie.

 

Podczas  PO PŻ - Podprogram 2019 oprócz pomocy żywnościowej OR PCK w Kołobrzegu  zorganizował działania  towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych.  Przeprowadzono 9 działań  towarzyszących dla 115 beneficjentów programu o tematyce kulinarnej, dietetycznej i edukacyjnej.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszaliniew dniu 30.09.2020 zakończył realizację programu POPŻ Podprogram 2019. Wydano 667,1176 ton żywności 8575 osobom. Zrealizowano zaplanowane działania towarzyszące w zakresie:

 1. warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia (51 spotkań po 15 osób);
 2. "programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania  i przeciwdziałania marnowaniu żywności (52 szkolenia po 15 osób);

Razem: 103 spotkania po 15 osób czyli 1545 osób przeszkolonych tj. 100% wskaźnika rezultatu. Beneficjencjentom Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 umożliwiono zdobycie  i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących roli składników pokarmowych, ich źródeł oraz racjonalnego planowania żywienia w celu zapewnienia prawidłowego żywienia oraz przeciwdziałaniu marnowania żywności.  Od 17 lipca 2020 roku do 22 września 2020 roku w ramach działań towarzyszących przeprowadzono 103 szkolenia, w tym: 51 warsztatów dietetycznych dotyczących zdrowego żywienia, oraz 52 programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi przy uwzględnieniu otrzymanych artykułów spożywczych. Zajęcia były prowadzone w formie stacjonarnych wykładów i krótkich warsztatów metodami aktywnymi w postaci dyskusji oraz ćwiczeń. Spotkania odbywały się w siedzibie OR PCK w Koszalinie, oraz w miejscu zamieszkania beneficjentów. Uczestnicy szkoleń poznali pojęcie diety, w tym zróżnicowanie potrzeb żywieniowych. Na podstawie Współczesnej Piramidy Żywienia i Aktywności Fizycznej zapoznali się ze źródłami poszczególnych składników pokarmowych i ich roli w profilaktyce i leczeniu chorób XXI wieku. Zaznajomili się z rolą składników pożywienia i znaczenia aktywności fizycznej w czasach pandemii.

 

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie  mieszczący się  przy ul. Grunwaldzkiej 20 w  Koszalinie otrzymał 667,1176ton żywności  na kwotę3027988,76  PLN przekazując 60025 paczek żywnościowych dla beneficjentów, udzielając pomocy   8575osobom znajdującym się  w potrzebie.

 

Podczas  POPŻ - Podprogram 2019 oprócz pomocy żywnościowej OR PCK w Koszalinie  zorganizował działania  towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych.  Przeprowadzono 103 działania  towarzyszące dla 1545 beneficjentów programu o tematyce kulinarnej, dietetycznej i edukacyjnej.

 

Podsumowanie realizacji Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 30  września 2020 roku  zakończył realizację  Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ 2014 - 2020), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 3378-100 Kołobrzeg Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie mieszczący się  przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie otrzymały ogółem  714,1684 ton żywności na kwotę 3238809,70  PLN. 

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie i w Kołobrzegu wspólnie wydali ogółem 66056 paczek żywnościowych, udzielając pomocy   9795osobom znajdującym się  w potrzebie.

Podczas  POPŻ - Podprogram 2019 oprócz pomocy żywnościowej OR PCK - w Kołobrzegu i Koszalinie  zorganizowano działania  towarzyszące w formie programów edukacyjnych i warsztatów kulinarnych, dietetycznych.  Przeprowadzono 112 działania  towarzyszące dla 1660 beneficjentów  programu o tematyce kulinarnej, dietetycznej i edukacyjnej, co stanowi 100% wskaźnika rezultatu.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin