Image1\
 
 

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizował Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2014 roku Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Jakie działania obejmował Podprogram 2017 r. realizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie (OPR)

Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Zachodniopomorskiego było:

·         objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,

·         aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.

W ramach Podprogramu 2017 Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie (OPR) przewidywał objęcie pomocą żywnościową 11000 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w ciągu całej  dystrybucji art. spożywczych podczas realizacji programu zostanie bezpośrednio dostarczone  5 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.

W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy początkowo obejmował 19 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze). Beneficjentami programu są zarówno  osoby samotnie gospodarujące, jak i  osoby w rodzinie.  W trakcie realizacji programu zwiększona została do 21 liczba artykułów spożywczych (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa  mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy z warzywami).

Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Zachodniopomorskim obejmował działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem była aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących:

grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne), warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki             i zdrowego żywienia, programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.

Do kogo skierowana była pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017?

Systematyczną pomocą żywnościową byli objęci mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie (OPR)prowadził szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017 miały na celu  współdziałanie  z około 1210 osobami i rodzinami              w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych  podczas 48 planowanych edukacyjnych zajęciach  lub warsztatach  o tematyce dietetyczno - klulinarnej.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.

Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017  kwalifikowały:

·         Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy.

W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż mógł te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

 

Ponadto, Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie we współpracy z Gminnym i Miejskim (POS) zobowiązany był:

·         dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogli skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej

·         oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagały wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

·         kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Jak odbywała się dystrybucja pomocy żywnościowej?

Artykuły żywnościowe wydawane były w magazynie Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie

Adres: Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Grunwaldzka 20

75 – 241 Koszalin

Telefon:  94/ 342 50 33

czynny w godzinach:   8.30  - 14.30  od poniedziałku do piątku

 

oraz w Oddziale Rejonowym PCK w Kołobrzegu pod adresem:

 

Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 33

78-100 Kołobrzeg

Telefon: 94/ 352 14 19

czynny w godzinach:   9.00  - 13.00  od poniedziałku do piątku

Podsumowanie realizacji  Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w czerwcu 2018 roku  zakończył realizację Podprogramu 2017 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 Magazyn Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie  mieszczący się  przy ul. Grunwaldzka 20 w  Koszalinie otrzymał 563,8624 ton żywności  na kwotę 2790555,06  PLN 

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie i w Kołobrzegu wspólnie wydali  68825 paczek żywnościowych, udzielając pomocy   11501 osobom znajdującym się  w potrzebie.

Podczas  POPŻ - Podprogram 2017 oprócz pomocy żywnościowej OR PCK - w Koszalinie i Kołobrzegu  organizowały działania  towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych.  Przeprowadzono 62 działania  towarzyszące dla 1597 beneficjentów   programu    o tematyce kulinarnej, dietetycznej i edukacyjnej.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK (OPR) w Koszalinie lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej .

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK

OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin